• Luận án - Luận văn
  • NG527TH
    Dạy giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm :
DDC
BBK 51(07)
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Dạy giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm :Luận văn thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 60.14.01.01 / Nguyễn Thị Thu Hà; Vũ Quốc Chung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Trường Đại học Hải Phòng,2017
Mô tả vật lý 82tr. :bảng số liệu, biểu đồ minh họa ;30cm
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm. Hệ thống những khái niệm có liên quan đến dạy học toán qua hoạt động trải nghiệm. Hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến dạy kĩ năng giải toán có nôi dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Đề xuất một số biện pháp dạy học tích cực có liên quan đến dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Điều tra thực trạng của việc dạy học và giải bài tập có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính hiệu quả của phương án đề ra trong đề tài.
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 5
Tác giả(bs) CN Vũ Quốc Chung
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA17001886
000 01587nam a2200313 4500
00132952
0022
00434079
005202003250825
008170829s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200325082517|boanhlth|y20170829143000|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bNG527TH
084|a51(07)
1001 |aNguyễn Thị Thu Hà
24500|aDạy giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm :|bLuận văn thạc sĩ Giáo dục học; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 60.14.01.01 / |cNguyễn Thị Thu Hà; Vũ Quốc Chung hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bTrường Đại học Hải Phòng,|c2017
300 |a82tr. :|bbảng số liệu, biểu đồ minh họa ;|c30cm
502|a. Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aNghiên cứu cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm. Hệ thống những khái niệm có liên quan đến dạy học toán qua hoạt động trải nghiệm. Hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến dạy kĩ năng giải toán có nôi dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Đề xuất một số biện pháp dạy học tích cực có liên quan đến dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Điều tra thực trạng của việc dạy học và giải bài tập có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính hiệu quả của phương án đề ra trong đề tài.
653|aHình học
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aGiáo dục tiểu học
653|aLớp 5
700|aVũ Quốc Chung|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA17001886
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|b2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA17001886 Luận án, Luận văn NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng