• Luận án - Luận văn
  • 332.12 NG527TH
    Biện pháp phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân :
DDC 332.12
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Biện pháp phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 76tr + CD : bảng minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng phát triển khách hàng tại Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân. Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân
Từ khóa tự do Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Khách hàng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105000171
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134603
0022
00428B5DBA8-1270-43B7-8595-B16198E92582
005201812031016
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181203101648|boanhlth|c20181203101539|doanhlth|y20181203101455|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.12|bNG527TH
100 |aNguyễn Thị Thu Hà
245 |aBiện pháp phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân : |bLuận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / |cNguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a76tr + CD : |bbảng minh họa ; |c30cm.
520 |aThực trạng phát triển khách hàng tại Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân. Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Lê Chân
653 |aNgân hàng TMCP Công thương Lê Chân
653 |aPhát triển
653 |aKhách hàng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thái Sơn|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105000171
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000171 Luận án, Luận văn 332.12 NG527TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng