• Luận án - Luận văn
  • 338.4 NG527V
    Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam :
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Toàn
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Văn Toàn; Đào Minh Hằng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 92tr. : bảng biểu, hình minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích tình hình thực tế hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam. Đưa ra một số biện pháp ngắn hạn, dài hạn cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty thời gian tới
Từ khóa tự do Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Từ khóa tự do Hiệu quả sản xuất
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Đào Minh Hằng
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001062
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141646
0022
0048CB413A4-72A6-44B0-9836-8DD94AED9AE6
005202302241022
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230224102236|boanhlth|y20230224102048|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4|bNG527V
100 |aNguyễn Văn Toàn
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam : |b Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / |cNguyễn Văn Toàn; Đào Minh Hằng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a92tr. : |bbảng biểu, hình minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố Hải Phòng; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích tình hình thực tế hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam. Đưa ra một số biện pháp ngắn hạn, dài hạn cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty thời gian tới
653 |aCông ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
653 |aHiệu quả kinh doanh
653 |aHiệu quả sản xuất
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aĐào Minh Hằng|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001062
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001062 Luận án, Luận văn 338.4 NG527V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng