• Luận án - Luận văn
  • 332.1 TR121V
    Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng :
DDC 332.1
Tác giả CN Trần Văn Sang
Nhan đề Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.31.01.10 / Trần Văn Sang; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2022
Mô tả vật lý 91tr. : bảng, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp đẩy mạnh phát triển cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng
Từ khóa tự do Tiêu dùng
Từ khóa tự do Cho vay
Từ khóa tự do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Từ khóa tự do Thủy Nguyên
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141650
0022
0045433A57E-242F-454B-BE09-F9E478EAE8DB
005202303021438
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230302143834|boanhlth|y20230302143739|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1|bTR121V
100 |aTrần Văn Sang
245 |aPhát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.31.01.10 / |cTrần Văn Sang; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2022
300 |a91tr. : |bbảng, sơ đồ, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aPhân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp đẩy mạnh phát triển cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng
653 |aTiêu dùng
653 |aCho vay
653 |aNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
653|aThủy Nguyên
653|aHải Phòng
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aNguyễn Thị Thanh Nhàn|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001066
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001066 Luận án, Luận văn 332.1 TR121V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng