• Sách
  • 330 K600
    Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 = Proceedings of international confeence Vietnam's economic recovery and deverlopment in the context of Covid-19 pandemic
Giá tiền VND
DDC 330K600
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 = Proceedings of international confeence Vietnam's economic recovery and deverlopment in the context of Covid-19 pandemic
Thông tin xuất bản Huế : Nxb. Đại học Huế, 2022
Mô tả vật lý 1399tr. ; 28cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt Phân tích các tác động của đại dịch covid-19 tới lĩnh vực kinh tế Việt Nam, đồng thời nêu lên thực trạng, hướng phát triển và các giải pháp cho các ngành nghề ở Việt Nam trong giai đoạn tới
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Phục hồi
Từ khóa tự do Covid-19
Từ khóa tự do Kỉ yếu
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kỷ yếu(2): 110000016-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141653
0021
0045E6D3F7A-34F9-45FF-848E-0F056C478A77
005202303161025
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cVND
039|y20230316102654|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bK600
245 |aKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 = Proceedings of international confeence Vietnam's economic recovery and deverlopment in the context of Covid-19 pandemic
260 |aHuế : |bNxb. Đại học Huế, |c2022
300 |a1399tr. ; |c28cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; Trường Đại học Hải Phòng
520 |aPhân tích các tác động của đại dịch covid-19 tới lĩnh vực kinh tế Việt Nam, đồng thời nêu lên thực trạng, hướng phát triển và các giải pháp cho các ngành nghề ở Việt Nam trong giai đoạn tới
653 |aPhát triển
653 |aKinh tế
653 |aPhục hồi
653|aCovid-19
653|aKỉ yếu
653|aViệt Nam
852|a100|bKỷ yếu|j(2): 110000016-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 110000017 Kỷ yếu 330 K600 Kỷ yếu 2 Sẵn sàng
2 110000016 Kỷ yếu 330 K600 Kỷ yếu 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào