Dòng Nội dung
1
Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b.), Đàm Văn Nhỉ
H. : Đại học Sư phạm, 2012
250tr. ; cm.

Trình bày những kiến thức nền tảng về cơ sở lí thuyết số và đa thức thức: lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức.
Tài liệu số:1

2
Số học / Đàm Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng, Nguyễn Việt Hải
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2006
183tr. ; 24cm


Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:216)