Dòng Nội dung
1
Những giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô. Y Thi, Hồ Chư, Đình Long... T.1 /
H. : Sân khấu, 2019
283tr. ; 21cm.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống của người dân tộc Bru - Vân Kiều và người Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị như: Tập quán xã hội, tri thức dân gian, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, trang phục, ngữ văn dân gian, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống...
Đầu mục:1