Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Cúc
Hải Phòng, 2023
87tr. : bảng, hình ảnh minh họa ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa thông qua đánh giá các tiêu chí đô thị hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 / Nguyễn Văn Tuấn; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2013
93tr. ; 30m.

Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa của quận Dương kinh, thành phố Hải Phòng. Phương hướng và biện pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa tại quận Dương Kinh
Đầu mục:1

3
Dân số học / Tống Văn Đường (ch.b.); Nguyễn Đình Cử, Phạm Quý Thọ
H.: Giáo dục, 1997
123tr; 19cm

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của dân số học. Biến động tự nhiên dân số. Di dân và đô thị hóa. Dân số và kinh tế. Dân số và các vấn đề xã hội. Dự báo dân số trong tương lai
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:69)
4
Giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay / Đỗ Huy Hà (ch.b.); Nguyễn Thanh Hải, Chử Văn Tuyên, Vũ Văn Long
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
169tr. ; 21cm.

Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay; thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các quan hệ lợi ích trong quá trình đô thị hóa để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hiện nay
Tài liệu số:1

5
Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa : Sách chuyên khảo / Trương Minh Dục, Lê Văn Định
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
442tr. ; cm.

Làm rõ nội hàm của các khái niệm đến phác họa lối sống đô thị, đặc trưng của lối sống đô thị Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong lịch sử. Tiếp cận thực trạng lối sống đô thị Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp xây dựng lối sống đô thị Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tài liệu số:1