Dòng Nội dung
1
Bài giảng: Phép tính vi phân và phép tính tích phân. Nguyễn Văn Đoành T.2 Phép tính tích phân và chuỗi /
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 199?
96tr; 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4)
2
Bài giảng: phép tính vi phân và phép tính tích phân. Nguyễn Văn Đoành T.2: Phép tính tích phân và chuỗi /
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 199?
107tr; 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7)
3
Bài tập giải tích. Phạm Ngọc Thao, Nguyễn Văn Khuê (đồng chủ biên), Lê Mậu Hải,... T. 1 /
H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
172tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:77)
4
Bài tập giải tích. Triệu Khuê, Nguyễn Ngải, Cấn Tuất T. 4 /
H.: Giáo dục, 1980
136tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5)
5
Bài tập giải tích. Ngô Xuân Sơn, Lê Nguyên Hùng T. 6 /
H.: Giáo dục, 1982
192tr; 19cm

Các khái niệm cơ bản về tích phân lên, tích phân đường, tích phân mặt, cơ sở lý thuyết và công thức tính. Phương trình vi phân, khái niệm và các hệ số cơ bản
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:26)