Dòng Nội dung
1
2
3
4
"Tăng cường công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Anh Đức; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2021
65tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1. Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải Quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5