Dòng Nội dung
1
Bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay / Hoàng Chí Bảo
H. : Chính trị Quốc gia, 2009
399tr. ; 21cm

Nghiên cứu các giải pháp bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở miền núi nước ta.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
2
Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam / Ch.b: Nguyễn Văn Huy
H.: Giáo dục, 1997
178tr; 27cm

Đặc điểm ngôn ngữ, lịch sử, hoạt động sản xuất, giao thông, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, dân số của 54 dân tộc sống trên đất Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12)
3
4
Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người / Nguyễn Từ Chi
H. : Văn hóa dân tộc, 2019
1019tr. ; 21cm.

Gồm các bài viết nghiên cứu về văn hoá của các dân tộc Việt Nam: Quan niệm cổ truyền của người Mường cổ về cõi sống và cõi chết; phần thần thoại trong “Đẻ đất – đẻ nước” của dân tộc Mường; xung quanh các hình thức khai thác ruộng Lang; cạp váy của dân tộc Mường; món ăn Huế, món ăn Mường; cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ; dân chủ làng – xã; nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt; hoa văn các dân tộc Gia Rai – Ba Na; những mặt tiêu cực lộ ra qua nếp sống văn hoá ở Tây Nguyên....
Đầu mục:1
5
Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc : Từ đầu thế kỷ XX: Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kì 1997-2000 cho giáo viên THCS / Phan Ngọc Liên
H.: Giáo dục, 2000
59tr; 21cm

Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc và thời đại; Những công lao của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển lịch sử dân tộc
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:11)