Dòng Nội dung
1
Chuyên khảo đa thức : Tài liệu dùng cho các lớp chuyên toán, bồi dưỡng học sinh giỏi và tham khảo cho sinh viên ngành toán / Lê Hoành Phò
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003
495tr; 21cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:64)
2
Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b.), Đàm Văn Nhỉ
H. : Đại học Sư phạm, 2012
250tr. ; cm.

Trình bày những kiến thức nền tảng về cơ sở lí thuyết số và đa thức thức: lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức.
Tài liệu số:1

3
Đa thức - phân thức đại số - phương trình : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên trung học cơ sở / Nguyễn Duy Thuận
H.: Giáo dục, 1999
139tr; 21cm

Nhắc lại về tập hợp và cấu trúc đại số, đa thức và phân thức hữu tỉ. Phương trình - hệ phương trình
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:11)
4
Đa thức ma trận - đa thức tối tiểu : Khoá luận tốt nghiệp / Vũ Công Minh; Hoàng Đức Chính hướng dẫn
Hải Phòng : Khoa Toán - Tin, 2010
47tr. ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
5
Đa thức và ứng dụng / Nguyễn Hữu Điển
H.: Giáo dục, 2003
243tr; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:92)