Dòng Nội dung
1
Bài tập đại số sơ cấp : Phần một số nguyên lí cơ bản / Dương Quốc Việt (ch.b.); Lê Văn Đính
H. : Đại học Sư phạm, 2012
181tr. ; 24cm.

Trình bày nguyên lí Dirichlet; nguyên lí cực trị rời rạc; nguyên lí xuống thang; các nguyên lí cơ bản cho các bài toán đếm; phương pháp sử dụng hàm sinh; kèm các đề bài, cùng với lời giải và hướng dẫn giải.
Tài liệu số:1

2
Bài tập lí thuyết module / Dương Quốc Việt (ch.b.); Lê Văn Đính, Đặng Đình Hanh,...
H. : Đại học Sư phạm, 2013
210tr. ; 24cm.

Trình bày các kiến thức cơ bản lý thuyết Module và bài tập module về tính trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp, giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh,... có kèm theo lời giải.
Tài liệu số:1

3
Bài tập lí thuyết module / Dương Quốc Việt (ch.b.); Lê Văn Đính, Đặng Đình Hanh,...
H. : Đại học Sư phạm, 2016
175tr. ; 24cm.

Trình bày các kiến thức cơ bản lý thuyết Module và bài tập module về tính trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp, giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh,... có kèm theo lời giải.
Đầu mục:5

4
Cơ sở lí thuyết module / Dương Quốc Việt
H. : Đại học Sư phạm, 2013
200tr. ; 24cm.

Trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết Module như tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ, địa phương hoá và hạng mở rộng của module, tích tenxơ của module, Module Noether và module Artin, nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính.
Tài liệu số:1

5
Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b.), Đàm Văn Nhỉ
H. : Đại học Sư phạm, 2012
250tr. ; cm.

Trình bày những kiến thức nền tảng về cơ sở lí thuyết số và đa thức thức: lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức.
Tài liệu số:1