Dòng Nội dung
1
Đất trời chung đúc ngàn năm : Mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Văn Hạc
H. : Văn học, 2018
255tr. ; 21cm.

Tập hợp các bài viết khái quát về phong tục tập quán, văn hoá dân gian, nếp sống, nghi lễ, lễ hội, tục ngữ, dân ca... của người Thái ở vùng Tây Bắc Việt Nam
Đầu mục:1
2
Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Văn Hạc
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
179tr. ; 21cm.

Tìm hiểu về những mỹ tục của người Thái Tây Bắc: Phong tục khi vào nhà, nền móng của sự sống của người Thái Tây Bắc, tục chung chăn đệm, tục hoả táng, buộc chỉ cổ tay và lễ "Tỏn cộ" của người Thái Đen Mường Lò, mỹ tục xin số xin tuổi, hát xin dâu, tục lấy nước đêm giao thừa, nhân sinh trong mỗi món ăn, bài hát mừng dâu mới của người Thái Mường Lò Yên Bái...
Đầu mục:1