Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Cúc
Hải Phòng, 2023
87tr. : bảng, hình ảnh minh họa ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa thông qua đánh giá các tiêu chí đô thị hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
3
4
Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở thành phố Hải Phòng : Luận án tiến sĩ Địa lý; Chuyên ngành: Địa lý học / Vũ Thị Kim Cúc; Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Minh Tuệ hướng dẫn
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2012
180tr. ; 30cm +

Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xây dựng các chỉ tiêu đánh giá để vận dụng vào địa bàn thành phố Hải Phòng. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 1995 – 2010. Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp một cách bền vững, có hiệu quả đến 2020.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)
5