• Sách
  • 959.731 H450
    Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.
Giá tiền 0 VND
DDC 959.731
Nhan đề Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. T.8, Thị xã Sơn Tây - Huyện Ba Vì - Huyện Thạch Thất/ Vũ Văn Quân (ch.b.); Hà Duy Biển, Phạm Đức Anh,...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 871tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất (Hà Nội)
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sơn Tây
Từ khóa tự do Thạch Thất
Từ khóa tự do Ba Vì
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Quân
Tác giả(bs) CN Phạm Anh Đức
Tác giả(bs) CN Hà Duy Biển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Dơn
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140646
0021
004436E0B68-1CDC-4286-8AF2-CB47590BA52A
005202011261548
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201126154833|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a959.731|bH450
245 |aHồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. |nT.8, |pThị xã Sơn Tây - Huyện Ba Vì - Huyện Thạch Thất/ |cVũ Văn Quân (ch.b.); Hà Duy Biển, Phạm Đức Anh,...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a871tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aCung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất (Hà Nội)
653 |aHà Nội
653 |aLịch sử
653|aSơn Tây
653|aThạch Thất
653|aBa Vì
700 |aVũ Văn Quân
700|aPhạm Anh Đức
700|aHà Duy Biển
700|aNguyễn Thị Dơn
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001269
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001269 Tiếng Việt 959.731 H450 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào