• Sách
  • 959.731 H450
    Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.
Giá tiền 0 VND
DDC 959.731
Nhan đề Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. T.9, Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Huyện Mê Linh/ Vũ Văn Quân (ch.b.); Hà Duy Biển, Phạm Đức Anh,...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 1039tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc quận Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh (Hà Nội)
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Long Biên
Từ khóa tự do Mê Linh
Từ khóa tự do Gia Lâm
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Quân
Tác giả(bs) CN Phạm Anh Đức
Tác giả(bs) CN Hà Duy Biển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Dơn
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001270
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140648
0021
004832B3F02-2717-4F6F-B5B3-1720008C7C0D
005202011261558
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201126155902|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a959.731|bH450
245 |aHồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. |nT.9, |pQuận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Huyện Mê Linh/ |cVũ Văn Quân (ch.b.); Hà Duy Biển, Phạm Đức Anh,...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a1039tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aCung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc quận Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh (Hà Nội)
653 |aHà Nội
653 |aLịch sử
653|aLong Biên
653|aMê Linh
653|aGia Lâm
700 |aVũ Văn Quân
700|aPhạm Anh Đức
700|aHà Duy Biển
700|aNguyễn Thị Dơn
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001270
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001270 Tiếng Việt 959.731 H450 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào