• Sách
  • 338.9597 Đ450H
    Giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay /
Giá tiền 31000VND
DDC 338.9597Đ450H
Tác giả CN Đỗ Huy Hà
Nhan đề Giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay / Đỗ Huy Hà (ch.b.); Nguyễn Thanh Hải, Chử Văn Tuyên, Vũ Văn Long
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
Mô tả vật lý 169tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay; thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các quan hệ lợi ích trong quá trình đô thị hóa để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hiện nay
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Từ khóa tự do Lợi ích kinh tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quan hệ kinh tế
Tác giả(bs) CN Chử Văn Tuyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Hải
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Long
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134460
0021
00471EFC062-35EF-4A18-B555-942941D8DB06
005201811071525
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c31000VND
039|y20181107152652|zthutt
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9597|bĐ450H
100 |aĐỗ Huy Hà
245 |aGiải quyết quan hệ lợi ích kinh tế trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay / |cĐỗ Huy Hà (ch.b.); Nguyễn Thanh Hải, Chử Văn Tuyên, Vũ Văn Long
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2013
300 |a169tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết quan hệ lợi ích kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay; thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các quan hệ lợi ích trong quá trình đô thị hóa để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hiện nay
653 |aĐô thị hóa
653 |aLợi ích kinh tế
653 |aViệt Nam
653|aQuan hệ kinh tế
700|aChử Văn Tuyên
700|aNguyễn Thanh Hải
700|aVũ Văn Long
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/loiichkinhte/loiichkinhte_001thumbimage.jpg
890|c1