• Đề tài
  • 333 V500TH
    Ảnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng /
DDC 333
Tác giả CN Vũ Thị Kim Cúc
Nhan đề Ảnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Cúc
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2023
Mô tả vật lý 87tr. : bảng, hình ảnh minh họa ; 30cm.
Phụ chú Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2022.16
Tóm tắt Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa thông qua đánh giá các tiêu chí đô thị hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị Hải Phòng
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Kim Cúc
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000264
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143114
0026
0040E4FE4BD-31E4-4E3E-82D5-3207B4937D05
005202404120918
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240412091830|boanhlth|y20240412091718|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a333|bV500TH
100 |aVũ Thị Kim Cúc
245 |aẢnh hưởng của đô thị hóa với kinh tế - xã hội và môi trường, tài nguyên ở thành phố Hải Phòng / |cVũ Thị Kim Cúc
260 |aHải Phòng, |c2023
300 |a87tr. : |bbảng, hình ảnh minh họa ; |c30cm.
500 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.XHNV.2022.16
520 |aPhân tích ảnh hưởng của đô thị hóa thông qua đánh giá các tiêu chí đô thị hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị Hải Phòng
653 |aĐô thị hóa
653 |aXã hội
653 |aKinh tế
653|aHải Phòng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aVũ Thị Kim Cúc
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000264
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000264 Đề tài 333 V500TH Đề tài NCKH 2 Sẵn sàng