• Sách
  • S550V
    Anaow Jaoh Raong :
Giá tiền 0VND
DDC
Kí hiệu phân loại KV2
Tác giả CN Sử Văn Ngọc
Nhan đề Anaow Jaoh Raong : Sử thi Ra Glai / Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa thông tin,2014
Mô tả vật lý 407tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Raglai
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Sử Thị Gia Trang
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV16007554
000 00693nam a2200313 4500
00131351
0021
00432445
008161012s2014 vm| vie
0091 0
020|c0VND
039|y20161012145900|zthutt
041 |avie
044 |avm
082|bS550V
084|aKV2
1001 |aSử Văn Ngọc
24500|aAnaow Jaoh Raong :|bSử thi Ra Glai / |cSử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang
260 |aH. :|bVăn hóa thông tin,|c2014
300 |a407tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
653|aDân tộc Raglai
653|aSách song ngữ
653|aSử thi
653|aVăn học dân gian
653|aViệt Nam
700|aSử Thị Gia Trang
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV16007554
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV16007554 Tiếng Việt S550V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào