• Luận án - Luận văn
  • 372.3 NG527H
    Dạy học môn công nghệ ở Tiểu học theo tiếp cận giáo dục Steam :
DDC 372.3
Tác giả CN Nguyễn Hồng Dương
Nhan đề Dạy học môn công nghệ ở Tiểu học theo tiếp cận giáo dục Steam : Luận văn Tiến sĩ Khoa học giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật Công nghiệp; Mã số: 9.14.01.11 / Nguyễn Hồng Dương; Nguyễn Hoài Nam, Lê Xuân Quang hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2023
Mô tả vật lý 143tr. +61tr phụ lục + CD : bảng, biểu đồ, ảnh minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở Tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEAM từ đó đề xuất tiến trình thiết kế và tiến trình tổ chức dạy học môn công nghệ Tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEAM theo hướng phát triển năng lực công nghệ cho học sinh tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Công nghệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Nam
Tác giả(bs) CN Lê Xuân Quang
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001367
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143106
0022
0048681D417-189B-4868-8FE1-9AA36C4A2B76
005202403141442
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240314144517|boanhlth|c20240314143554|doanhlth|y20240314143509|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bNG527H
100 |aNguyễn Hồng Dương
245 |aDạy học môn công nghệ ở Tiểu học theo tiếp cận giáo dục Steam : |b Luận văn Tiến sĩ Khoa học giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật Công nghiệp; Mã số: 9.14.01.11 / |cNguyễn Hồng Dương; Nguyễn Hoài Nam, Lê Xuân Quang hướng dẫn
260 |aH., |c2023
300 |a143tr. +61tr phụ lục + CD : |bbảng, biểu đồ, ảnh minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
520 |aThực trạng dạy học môn Công nghệ ở Tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEAM từ đó đề xuất tiến trình thiết kế và tiến trình tổ chức dạy học môn công nghệ Tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEAM theo hướng phát triển năng lực công nghệ cho học sinh tiểu học
653 |aTiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aCông nghệ
700 |aNguyễn Hoài Nam|cPGS.TS|ehướng dẫn
700|aLê Xuân Quang|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001367
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bialuananthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001367 Luận án, Luận văn 372.3 NG527H Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng