• Luận án - Luận văn
  • 515 H450PH
    Các phương pháp chiếu mở rộng giải một số lớp bài toán cân bằng hai cấp :
DDC 515
Tác giả CN Hồ Phi Tứ
Nhan đề Các phương pháp chiếu mở rộng giải một số lớp bài toán cân bằng hai cấp : Luận án Tiến sĩ Toán học; Chuyên ngành: Toán ứng dụng; Mã số: 9460112.01 / Hồ Phi Tứ; Phạm Ngọc Anh, Vũ Tiến Dũng hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2024
Mô tả vật lý 127 tr. + CD : danh mục minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Tóm tắt Trình bày bài toán cân bằng hai cấp, Phương pháp chiếu dưới đạo hàm, phương pháp đạo hàm tăng cường, nguyên lý bài toán phụ DC. Đề xuất thuật toán đạo hàm tăng cường giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán cân bằng hỗn hợp và chứng minh sự hội tụ của thuật toán
Từ khóa tự do Giải bài toán
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001368
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143110
0022
0043906CCE2-1B19-4880-A5FD-C0DBFEDD2C08
005202403280833
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240328083733|boanhlth|c20240320095853|doanhlth|y20240320095741|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bH450PH
100 |aHồ Phi Tứ
245 |aCác phương pháp chiếu mở rộng giải một số lớp bài toán cân bằng hai cấp : |b Luận án Tiến sĩ Toán học; Chuyên ngành: Toán ứng dụng; Mã số: 9460112.01 / |cHồ Phi Tứ; Phạm Ngọc Anh, Vũ Tiến Dũng hướng dẫn
260 |aH., |c2024
300 |a127 tr. + CD : |bdanh mục minh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học tự nhiên
520 |aTrình bày bài toán cân bằng hai cấp, Phương pháp chiếu dưới đạo hàm, phương pháp đạo hàm tăng cường, nguyên lý bài toán phụ DC. Đề xuất thuật toán đạo hàm tăng cường giải bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán cân bằng hỗn hợp và chứng minh sự hội tụ của thuật toán
653 |aGiải bài toán
653 |aToán ứng dụng
653 |aToán học
653|aLuận án tiến sĩ
700 |aPhạm Ngọc Anh|cPGS.TS|ehướng dẫn
700|aVũ Tiến Dũng|cTS.|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001368
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/bialuananthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001368 Luận án, Luận văn 515 H450PH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng