• Luận án - Luận văn
  • 629.8 V500V
    Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển bám quỹ đạo của phương tiện chuyển động ngầm :
DDC 629.8
Tác giả CN Vũ Văn Quang
Nhan đề Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển bám quỹ đạo của phương tiện chuyển động ngầm : Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật; Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động; Mã số: 9520216 / Vũ Văn Quang; Đinh Anh Tuấn, Phạm Ngọc Tiệp hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 134tr. + 9tr. phụ lục + CD : Danh muc, bảng kèm theo ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải. Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt Trình bày điều khiển Backstpping thích nghi mờ đảm bảo bám quỹ đạo cho AUV 4 DOF thiếu cơ cấu chấp hành. Điều khiển trượt tầng thích nghi nơ ron nâng cao chất lượng điều khiển cho AUV thiếu cơ cấu chấp hành
Từ khóa tự do Kỹ thuật điều khiển
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Chuyển động
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Đinh Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Tiệp
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001369
000 00000nfm#a2200000ui#4500
00143112
0022
0043E48A727-CBE3-4189-BFAF-BDFE2562FB2A
005202404111057
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240411105731|boanhlth|y20240411105556|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bV500V
100 |aVũ Văn Quang
245 |aNghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển bám quỹ đạo của phương tiện chuyển động ngầm : |bLuận án Tiến sĩ Kỹ thuật; Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động; Mã số: 9520216 / |cVũ Văn Quang; Đinh Anh Tuấn, Phạm Ngọc Tiệp hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a134tr. + 9tr. phụ lục + CD : |bDanh muc, bảng kèm theo ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải. Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
520 |aTrình bày điều khiển Backstpping thích nghi mờ đảm bảo bám quỹ đạo cho AUV 4 DOF thiếu cơ cấu chấp hành. Điều khiển trượt tầng thích nghi nơ ron nâng cao chất lượng điều khiển cho AUV thiếu cơ cấu chấp hành
653 |aKỹ thuật điều khiển
653 |aĐiều khiển
653 |aChuyển động
653|aLuận án Tiến sĩ
700 |a Đinh Anh Tuấn|cPGS.TS|ehướng dẫn
700|aPhạm Ngọc Tiệp|cPGS.TS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001369
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bialuananthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001369 Luận án, Luận văn 629.8 V500V Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng