• Luận án - Luận văn
  • 372 M103K
    Giáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở các Trường Tiểu học tỉnh Thái Bình :
DDC 372
Tác giả CN Mai Kiên Cường
Nhan đề Giáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở các Trường Tiểu học tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Mai Kiên Cường; Dương Đức Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2018
Mô tả vật lý 74tr. : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.
Phụ chú Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01
Tóm tắt Thực trạng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở trường Tiểu học. Biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở trường Tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Nhân đạo
Từ khóa tự do Thái Bình
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Dương Đức Hùng
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): 105001370
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143113
0022
00423E17601-78CF-4819-8ED8-81EE8395FC32
005202404120841
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240412084136|boanhlth|c20240412084111|doanhlth|y20240412083945|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a372|bM103K
100 |aMai Kiên Cường
245 |aGiáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở các Trường Tiểu học tỉnh Thái Bình : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / |cMai Kiên Cường; Dương Đức Hùng hướng dẫn
260 |aHải Phòng, |c2018
300 |a74tr. : |bbảng, biểu đồ minh họa ; |c30cm.
500 |aLuận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 8.14.01.01
520 |aThực trạng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở trường Tiểu học. Biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho học sinh qua trải nghiệm ở trường Tiểu học
653 |aTiểu học
653 |aGiáo dục
653 |aNhân đạo
653|aThái Bình
653|aLuận văn thạc sĩ
700 |aDương Đức Hùng|cTS|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): 105001370
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/anhbia/thacsi (2)thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105001370 Luận án, Luận văn 372 M103K Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng