Ngày đăng bài: 06/04/2018 01:08
Lượt xem: 5604
HD nộp luận văn, luận án, đề tài

HƯỚNG DẪN

Về việc nộp luận văn, luận án và đề tài NCKH

I - Đối với luận văn, luận án

1. Luận văn, luận án chính thức: 01 bản (cuối luận văn, luận án có đính kèm: bản cam đoan gốc, có đủ chữ ký; biên bản hội đồng chấm luận văn, luận án; biên bản phản biện; xác nhận sau chỉnh sửa).

2. Đĩa CD (hoặc DVD): 01 đĩa, trong đó lưu bản mềm nội dung toàn văn chính thức của luận văn, luận án.

3. Khai một số thông tin (theo mẫu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện).

II - Đối với đề tài NCKH

1. Đề tài chính thức: 01 bản.

2. Đĩa CD (hoặc DVD): 01 đĩa, trong đó lưu nội dung toàn văn chính thức của đề tài.

3. Khai một số thông tin (theo mẫu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện).

Lưu ý đối với đĩa CD (hoặc DVD):

- Bản mềm nội dung toàn văn được lưu với định dạng PDF, phải trùng khớp về nội dung; theo đúng trình tự sắp xếp như bản in và được lưu ở một file duy nhất (gồm trang bìa + toàn văn).

- Tên file là tên tác giả viết liền, không dấu, các chữ cái đầu viết hoa.

VD: CHU HẢI ĐĂNG    => lưu tên file: ChuHaiDang

- Trên nhãn đĩa ghi các thông tin: Loại công trình (luận văn, luận án, đề tài); mã ngành (đối với luận văn, luận án); tên đề tài; tên tác giả và năm thực hiện.

- Đĩa CD (hoặc DVD) được để trong túi đĩa (không dùng hộp cứng).