Ngày đăng bài: 06/01/2023 17:10
Lượt xem: 48576
Công khai luận án
Tên luận án: (Luận án đăng công khai trước khi bảo vệ) Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tự chủ của các trường cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuyên ngành: Quản lý kinh tế/ Tác giả: Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hiên; Người hướng dẫn: 1. PGS. TS Đào Văn Hiệp; 2. TS. Đỗ Minh Thụy. - Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hải Phòng, 2022

CÔNG KHAI LUẬN ÁN

 

TT

Nội dung luận án

Mã ngành

Ngày đăng

Chi tiết

1

Tên luận án: (Luận án đăng công khai trước khi bảo vệ) Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tự chủ của các trường cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tác giả: Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hiên

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS Đào Văn Hiệp; 2. TS. Đỗ Minh Thụy

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

9310110

06.01.2023

Click để Dowload