Ngày đăng bài: 09/04/2018 19:34
Lượt xem: 4908
Mẫu đơn Cấp lại Thẻ bạn đọc

Mẫu đơn Cấp lại Thẻ bạn đọc

Mẫu đơn Cấp lại Thẻ bạn đọc

Số kí hiệu Mẫu đơn Cấp lại Thẻ bạn đọc
Ngày ban hành 20/04/2017
Thể loại Mẫu đơn
Lĩnh vực Mượn/Trả
Cơ quan ban hành Trung tâm Thông tin - Thư viện
Người ký TS. Đỗ Trọng Quang

Nội dung

 

Mẫu đơn Đăng ký cấp mới, cấp lại Thẻ bạn đọc:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP THẺ BẠN ĐỌC

(Mẫu đơn giành cho CBGV - SV trường ĐHHP)

 

              Kính gửi: Trung tâm Thông tin – Thư viện, trường Đại học  Hải Phòng

 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………...............................................

Ngày sinh:……………………………CMND:.…………………………………………….............................................

Số thẻ Bạn đọc (Thẻ cần cấp lại): ………………………………………………….....................................................

Đơn vị (Khoa,lớp):………………………………………………………………………….............................................

Điện thoại: …………………….....Email: …………………………………………………............................................

        Đề nghị Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHHP cấp thẻ Bạn đọc để Tôi được sử dụng tài liệu trong Trung tâm.

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nội quy Trung tâm.

                                                                                               Hải Phòng, ngày…… tháng…… năm……

 

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Mẫu đơn"