Ngày đăng bài: 11/04/2023 14:54
Lượt xem: 98122
Thông báo tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện và kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện và kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin, mục đích giúp người sử dụng hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin.

1.Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/04/2023 đến hết ngày 25/04/2023.

2. Hình thức đăng ký: Trực tiếp tại quầy phục vụ tầng 1 hoặc đăng ký online tại đây:  Đăng ký lớp hướng dẫn sử dụng thư viện

Đăng ký theo lớp: Lớp trưởng lập danh sách SV tham gia gửi về email: trungtamtttv@dhhp.edu.vn hoặc Zalo: 0943591924 theo mẫu: Đăng ký hướng dẫn sử dụng thư viện theo lớp