Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:01
Lượt xem: 7096
Nhân sự - Cơ cấu tổ chức
 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN,  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Nhà C4, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 02253 591924 - Email: trungtamtttv@dhhp.edu.vn
Website: http://lib.dhhp.edu.vn
 
1. Chi bộ: 
- Bí thư: Phạm Nghĩa Luân
- Phó Bí thư: Nguyễn Thị Hoàng Yến
- Chi ủy viên: Hoàng Thị Minh Hạnh
2. Lãnh đạo đơn vị:
Giám đốc
ThS. Phạm Nghĩa Luân
Email: luanpn@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Phạm Đình Ninh
Email: ninhpd@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Email: nguyetntt@dhhp.edu.vn

3. Công đoàn: 
- Phó chủ tịch: Hoàng Thị Minh Hạnh              Email: hanhhtm@dhhp.edu.vn
- Ủy viên: Nguyễn Thị Thu Hằng                      Email: hangntt@dhhp.edu.vn

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
      1. Ban Giám đốc Trung tâm
Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và của Trường; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và các quy định hiện hành.
1.1. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm
a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
b) Đề xuất việc thành lập, tách, sáp nhập và giải thể các bộ phận, tổ (hoặc phòng, ban khi quy mô cho phép) của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Nhà trường.
c) Tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động ngắn hạn, kiêm nhiệm theo phân cấp của Trường và theo quy định của pháp luật.
d) Đề xuất để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và miễn nhiệm các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận (hoặc Tổ chuyên môn) của Trung tâm (nếu có) theo đúng quy định của Trường và của pháp luật;
đ) Xây dựng đề án, quy hoạch nguồn nhân lực của Trung tâm (bao gồm cán bộ cơ hữu, kiêm nhiệm và nguồn giảng viên, chuyên gia cho các hoạt động); tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội;
e) Thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động của Trung tâm; thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường;
f) Đảm bảo an ninh và an toàn trong Trung tâm;
g) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động về đào tạo, cung cấp dịch vụ tư vấn, hợp tác quốc tế theo đúng quy định;
h) Giám đốc là chủ tài khoản của Trung tâm (nếu có), chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về tài chính, tài sản, lao động, tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.
1.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Giám đốc Trung tâm
a) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ cho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết một số công việc đột xuất khác khi được Giám đốc giao;
b) Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc khi giải quyết các công việc do Giám đốc giao, ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các việc được giao.
1.3. Quyền hạn và trách nhiệm của  viên chức, người lao động Trung tâm
a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, thư viện, quy chế của Trung tâm và các quy định khác của Trường;
b) Được Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi về nghề nghiệp, các quyền lợi theo quy định của Trường và quy định của pháp luật, được tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm tại các hệ thống Thư viện trong và ngoài nước;
c) Việc bố trí người làm công tác tại Trung tâm được căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chuyên môn theo quy định của Trường và của pháp luật, đảm bảo công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo, đúng năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm;
d) Hiệu trưởng quyết định cơ cấu, số lượng nhân sự theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm, đảm bảo cho Trung tâm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các bộ phận trực thuộc
a) Bộ phận Thông tin - Nghiệp vụ;
b) Bộ phận Phục vụ;
Cơ cấu cán bộ, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận thuộc Trung tâm được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Hiệu trưởng phê duyệt.
3. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ các tổ chức, và Quy chế của Trung tâm, phù hợp với quy định của pháp luật, của Trường./.
Thành tích
- Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2007 đến nay.
      - Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố (2012)
      - Bằng khen của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (2018)
   4. Sơ đồ các phòng chức năng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện