Ngày đăng bài: 11/11/2017 11:00
Lượt xem: 4547
Định hướng phát triển

Xây dựng, phát triển Thư viện thành trung tâm khai thác, cung cấp tài nguyên tri thức hiện đại, được quản lý, vận hành ở trình độ quốc tế, có khả năng phục vụ và đáng ứng cao yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo của trường ĐH Hải Phòng. Tạo được bước đột phá về chất lượng thông tin thư viện nhằm phục vụ hiệu quả mục tiêu chiến lược đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của Thư viện. Xây dựng Thư viện thành thư viện đầu mối, cổng thông tin liên kết chia sẻ với các trường khối ngoại ngữ trong khu vực và cả nước, góp phần mở rộng quan hệ trao đổi thông tin với các trường đại học tiên tiến trong khu vực.