Ngày đăng bài: 03/01/2020 14:47
Lượt xem: 77
Danh mục bổ sung sách năm 2019
Để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, SV nhà trường. Trung tâm Thông tin- Thư viện đã bổ sung thêm danh mục sách mới theo nhu cầu sử dụng của các khoa

Nhằm đáp ứng đúng theo chương trình đào tạo  của nhà trường. Năm 2019 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp tục bổ sung thêm một số danh mục sách Tiếng Việt, sách Ngoại văn sau:

1. Danh mục bổ sung sách Tiếng Việt

2. Danh mục bổ sung sách Ngoại văn