Ngày đăng bài: 18/03/2021 09:08
Lượt xem: 928
Cách truy cập CSDL tạp chí điện tử của NXB SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited
Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Hải Phòng đã đăng ký và trở thành thành viên chính thức của Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung chuyên sâu cho khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý, quản trị, kinh doanh trong Mạng lưới các trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs). Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Hải Phòng đã đăng ký và trở thành thành viên chính thức của Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trung tâm trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên cách truy cập vào cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của nhà xuất bản SAGE Publications Limited  và Emerald Publishing Limited cụ thể chi tiết như sau:  

1. Tài iệu hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu SAGE Publications Limited

2. Tài iệu hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Emerald Publishing Limited